Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485535
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Eğitim Bilimleri

Özlem LALA
ADMINISTRATORS AND TEACHERS OPINIONS ABOUT THE CAUSES OF VIOLENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
 
In order to prevent violence occurring in schools, the reasons which cause violence behaviors need to be determined. This survey has been conducted in order to identify administrators and teachers opinions about the causes of violence of high school students. The population of this survey is comprised of administrators and teachers working in high schools in Diyarbakır city center. Various high schools (such as Regular High Schools, Vocational High Schools and Anatolian High Schools) have been chosen for sampling a total of 17 schools, and the data has been collected from 63 administrators and 549 teachers working in these schools. For analyzing and interpretation the data collected via questionnaire; percentages, standard deviation, t-test,one- way variance analysis (Anova) and the Scheffe Significance Test have been utilized. According to the administrators’ and teachers’ opinion regarding the findings obtained from the survey, the causes of violence encountered at school are; insufficient attention and care for children by parents, child’s witnesses of violence inside the family. Among administrators’ and teachers’ opinions significant differences have been detected in the aspect of “Non-School Factors”.

Keywords:


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLENEN ŞİDDETİN NEDENLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 
Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının önlenmesinde öncelikle şiddet davranışının nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinde görülen şiddetin nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Diyarbakır il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Örnekleme farklı okul türlerinden (Genel Liseler, Meslek Liseleri ve Anadolu Liseleri) toplam 17 okul seçilmiş, bu okullarda görevli 63 yönetici ve 549 öğretmenden veri toplanmıştır. Anket yoluyla toplanan verilerin analizinde ve yorumunda yüzde, standart sapma, t- testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Sheffe anlamlılık testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin, yönetici ve öğretmen görüşlerinde, anne ve babaların çocuklarıyla yeterince ilgilenmemesi ve çocukların aile içi şiddete tanık olması, okulda yaşanan şiddetin nedenleri olarak tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmen görüşleri arasında “Okul Dışı Etkenler” boyutunda fark anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn