Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485547
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Eğitim Bilimleri

Murat TUNCER
INVESTIGATION OF ATTITUDES OF PEDAGOGIC FORMATION TRAINING CERTIFICATION PROGRAM STUDENTS TOWARDS TEACHING PROFESSION
 
In this research, attitudes of prospective teachers who were educated in the pedagogic formation certification training program towards teaching profession were reviewed. Sampling of the research that was carried out according to the screening model was formed from 322 prospective teachers. In the research, attitudes towards the teaching profession were compared according to sex, age, department, teaching profession experience and marital status. Difference of opinion was determined at significant level for sex among these independent variables. Also when attitudes of prospective teachers towards the teaching profession were classified with the discriminant analysis according to their training departments, 29.2% accurate classification ratio was reached. The attitudes towards teaching profession may be classified with 55.6 ratio in terms of sex variable. But, it was seen that this classification may not be done due to that Wald statistic was not significant.. Also, it was observed in the correlation analysis with scale of the attitude towards the teaching profession that the highest correlation was obtained in the sub-dimension of love. Mean of value sub-dimension of the scale was higher than love and adaptation. In general, it was determined that attitudes of prospective teachers towards teaching profession were positive.

Keywords:


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
 
Bu araştırmada pedagojik formasyon sertifika eğitimi programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları araştırılmıştır. Tarama modeline göre yürütülen araştırmanın örneklemi 322 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, bölüm, öğretmenlik mesleği deneyimi ve medeni durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Bu bağımsız değişkenlerden sadece cinsiyete göre anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğrenim gördükleri bölüme göre diskriminant analizi ile sınıflandırıldığında yüzde 29.2’lik bir doğru sınıflandırma oranına ulaşıldığı belirlenmiştir. Öğretmenliğe yönelik tutumlar cinsiyet değişkeni açısından ise yüzde 55.6’lık bir oranla sınıflanabildiği, ancak Wald istatistiğinin anlamlı olmaması nedeniyle bu sınıflamanın yapılamayacağı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile alt boyutları arasında yapılan korelasyon analizinde en yüksek ilişkinin sevgi alt boyutunda elde edildiği gözlenmiştir. Ölçeğin değer alt boyutu ortalaması sevgi ve uyum boyutlarından yüksektir. Genel olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn