Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485528
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Alan Eğitimi

Güney HACIÖMEROĞLU, Tamer KUTLUCA
RELIABILITY AND VALIDITY STUDY OF THE REVISED FENNEMA-SHERMAN MATHEMATICS ANXIETY SCALE-ELEMENTARY
 
Purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the Turkish form of the Revised Fennema-Sherman Mathematics Anxiety Scale-Elementary developed by Lim and Chapman (2013). This scale was adapted to Turkish to determine elementary students' mathematics anxiety level. In this study, data gathered from 310 elementary students were utilized for Exploratory and Confirmatory Factor Analysis to determine the structure of factor loading. The factor loading among the sub-scales were same for the two sub-dimensions. Two sub-scales, ease and anxiety were same as the original scale. Cronbach’s alpha coefficient for the overall instrument was calculated as .70, respectively. The adapted questionnaire includes 8 items placed on a 5-point likert type scale. The adapted instrument includes two sub-scales: ease (α=.79) and anxiety (α=.71). Turkish adaptation of the questionnaire is valid and reliable and appropriate to use in Turkish culture.

Keywords:


DÜZENLENMİŞ FENNEMA-SHERMAN MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ-İLKOKUL GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu araştırma Lim ve Chapman (2013) tarafından uyarlama çalışması yapılan Düzenlenmiş Fennema-Sherman matematik kaygı ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasını amaçlamıştır. Bu ölçek uyarlama çalışması ile ilkokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı elde edilmesi amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması kapsamında 310 ilkokul 4. sınıf öğrencisinden toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi, test-tekrar test güvenirlik çalışması ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin özgün haliyle aynı şekilde iki faktörlü bir yapı oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak, ölçekte yer alan maddelerden bir tanesi madde toplam korelasyon değerinin düşük olması sebebiyle çıkarılmıştır. Ölçeğin bütünü için cronbach alfa güvenirlik katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Rahatlık ve kaygı alt boyutları için hesaplanan güvenirlik katsayısı değeri sırasıyla .79 ve .71 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda oluşan yapının ne derece uyum gösterdiğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları uyarlanan ölçeğin faktör yapısının kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, uyarlanan düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeğ’inin Türk kültüründe kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn