Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485536
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Eğitim Bilimleri

Abidin DAĞLI, Bayram EKİNCİ
THE SOURCE OF VIOLENCE AT SCHOOLS ACCORDING TO THE TEACHERS AND PRINCIPALS’ VIEWS
 
The aim of this study is to determine the reasons for the source of violence at schools according to the teachers and principals’ views. The sample consists of 59 school managers (principal and deputy principal) and 329 teachers who are randomly chosen and working in city center of Batman, Turkey during 2014-2015 academic years. “Source of Violence Scale” developed by Parladır (2009) is used for data collection. Significance level is set as 0.05. Among the important findings of the study are : (1) According to the managers’ views the item with the highest mean on the scale is “uncontrolled internet use”, the item with the lowest mean is “extreme discipline of teachers”. (2) According to teacher views the items with the highest mean for the source of violence on the scale is “irresponsibility of families”, the item with the lowest mean is “lack of teacher competencies for teaching profession”. (3) Among the views of teachers and principals for the sources of violence, there is significant difference between the sub dimensions of “student related reasons”, “family related reasons”, “schools’ physical situation and managerial related reasons” and “reasons related to schools’ inefficiency for answering the society needs”. Teachers’ views shows significant difference according to gender in the subdimensions of reasons related to “students”, “family” and “technology” and for the marital status variable there is significant difference in teacher views in “technology related reasons” subdimension.

Keywords:


YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARDA ŞİDDETİN KAYNAĞI
 
Bu araştırmanın amacı, kamu ortaokullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre okullardaki şiddetin kaynağının nedenini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Batman il merkezindeki 45 kamu ortaokulundan random yöntemi ile seçilen 59 yönetici (müdür, müdür yardımcısı) ve 329 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Parladır (2009) tarafından geliştirilmiş olan “Şiddetin Kaynağı’’ ölçeği kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda varılan bazı önemli bulgular şöyle sıralanabilir: (1) Yönetici görüşlerine göre ölçek bazında en yüksek ortalamaya sahip ilk madde “kontrolsüz internet kullanımı”, en düşük ortalamaya sahip ilk madde ise “öğretmenlerin aşırı disiplinli olması”dır. (2) Öğretmen görüşlerine göre şiddetin kaynağına ilişkin ölçek bazında en yüksek ortalamaya sahip ilk madde “Ailelerin ilgisizliği”, en düşük ortalamaya sahip ilk madde ise “öğretmenlerin mesleki açıdan yetersiz olması”dır. (3) Yönetici ve öğretmenlerin şiddetin kaynağına ilişkin görüşleri arasında “öğrenciden kaynaklı nedenler”, “aileden kaynaklı nedenler”, “okulun fiziki yapısı ve yönetiminden kaynaklı nedenler” ve “okulun ve toplumun öğrenci beklentilerini karşılayamamasından kaynaklı nedenler” alt boyutlarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. “Cinsiyet” değişkenine göre öğretmenlerin “öğrenciden”, “aileden” ve “teknolojiden kaynaklı nedenler”, “medeni durum” değişkenine göre ise “teknolojiden kaynaklı nedenler” boyutunda görüşleri arasında anlamlı fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn