Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485543
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Eğitim Bilimleri

Derya EKER
THE EFFECT OF VOCATIONAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING ON TOURISM STUDENTS ATTITUDES TOWARDS THE FOREIGN LANGUAGE COURSE
 
The aim of the study is to designate the effect of the vocational English language teaching on students’ attitudes towards the foreign language course. For this purpose, this study was done with one experimental and one control groups of 50 Tourism Faculty students of Eskişehir Osmangazi University. The experimental pattern of the research is based on pre–test and post–test control group model. For the control group, the foreign language course was traditionally designed; including basic skills, grammar and vocabulary knowledge. For the experiment group, grammar studies were conducted in the same way; however, studies on basic skills and vocabulary were pursued applying a course program which was based on vocational tourism English. As a result, the experiment group’s attitude scores were seen significantly high compared to the control group.

Keywords:


MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİNİN TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı, Mesleki İngilizce eğitiminin Turizm alanında öğrenimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencilerinin yabancı dil dersine tutumlarına etkisini belirlemektir. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde, bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere 50 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deneysel deseninde ön test-son test kontrol gruplu modelden yararlanılmıştır. Kontrol grubunda İngilizce dersi, araştırmacı tarafından dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini kapsayan bir ders kitabı kullanarak var olan programa uygun olarak işlenmiştir. Deney grubunda ise dilbilgisi eğitimi kontrol grubuyla aynı program doğrultusunda devam ettirilirken; kelime bilgisi, okuma, dinleme ve konuşma becerileri eğitimi Mesleki Turizm İngilizcesi odaklı tasarlanan bir müfredatla kullanarak sürdürülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının erişi puan ortalamaları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn