Türkçe | English
  New Member Forgot
MAIN PAGE ABOUT US ARCHIVE EDITORIAL BOARD ACTIVITIES CONTACT ISSN: 1302-7905  
  Search
 
About US
Authors Guidelines
Frequently Asked Questions
Editorial Board
Publisher
Essay Sample
Indexes
 
  News and Announcements
DergiPark

You can reach Electronic Journal of Education Sciences via DergiPark 


 
ASOS Index

Ejedus has been evaluated by Asos index and indexed.


 
 
   Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 485523
EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences Year:  2016  Volume:   10  Area:   Eğitim Bilimleri

Esra YILMAZ, Hale YETİM
THE RESEARCH OF THE RELATOINSHIP BETWEEN VOCATIONAL ATTITUDE AND VOCATIONAL ANXIETY LEVELS OF THE STUDENTS WHO ATTENDED THE COURSE OF PEDAGOGIC EDUCATION
 
The aim of this study was to determine relationship between vocational attitude level and vocational anxiety level of the students (200) who attended the course of pedagogic education instituted in spring term of 2012-2013 education year in Amasya University. Candidates of teacher’s vocational attitude and anxiety were investigated in terms of different variables (age, gender, marital status, working at institution, graduated department and graduation year) in this main aimed frame. The universe of this study was consisted of 161 pedagogic education students reached with suitable illustration method of the study sample between nearly 200 students attended the course of pedagogic education in 2012-2013 education year of Amasya University. Individual Information Form, Measure of Teaching Vocation Attitude and Cantidate of Teacher Anxiety’s Measure were used as tools for collecting data in the study. SPSS 22 package program was used in analysing data. At the end of the study, it was determined that vocational attitudes to teaching vocation of the candidates of teacher who attended pedagogic education program did not significantly differentiated in terms of variables (age, gender, marital status, working at institution, graduated faculty, graduated department and graduation year); anxieties directed to the vocation of teaching according to age, graduated faculty, graduated department and graduation year variables did not significantly differentiated, but significantly differentiated according to gender, marital status and working at institude variables.

Keywords:


PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ TUTUM VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı; Amasya Üniversitesinde 2012–2013 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde açılan pedagojik formasyon kursuna katılan öğrencilerin (200), mesleki tutum ve mesleki kaygı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu ana amaç çerçevesinde öğretmen adaylarının mesleki tutumları ve mesleki kaygıları (yaş, cinsiyet, medeni durum, kurumda çalışma, mezun olunan bölüm ve mezuniyet yılı) çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Amasya Üniversitesi’nde pedagojik formasyon kursuna katılan yaklaşık 200 öğrenciden araştırma örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılan 161 pedagojik formasyon öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ve Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:


Detail

Copyright ©2012 EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences xdizayn